Histēriju varu vai likumību ĢMO lietā?

Ar lielu interesi sekoju sabiedrībā speciāli „uzkurinātai” baiļu histērijai un dažādu pašvaldību padomisko laiku stilā Padomju pieņemtiem lēmumiem – „aizliegt zemniekiem audzēt ģenētiski modificētus augus”. Parasti šie „lēmumi” tiek pieņemti pilsētu kabinetos, kur nepiedalās nedz zinātnieki, nedz biologi, nedz zemnieki, bet klātesošiem pat neizsniedz Eiropas Savienībā  jau kopš 2001.gada spēkā esošos dokumentus – Direktīvas un Regulas, kuras Latvijai iestājoties ES ir obligātas arī mums, jo mēs piekritām Savienības līgumam. Tas fakts, ka šis Regulas ir pieņemtas pirms Latvija iestājās ES nenozīmē, ka kādas pašvaldības tās var ignorēt un pieņemt savus – kādas šauras „sabiedrības daļas interesēs” , bet pret EK Direktīvām, Regulām vērstus noteikumus.

Lasot aģitatorus ”pret ģenētiski modificētiem organismiem” uzkrītoši ir tas, ka šajās grupiņās nav neviena zinātnieka, bet viņi parasti atsaucas uz Francijas „paraugu” kur visas pašvaldības esot aizliegušas audzēt ģenētiski modificētus augus, organismus (ĢMO). Aģitatori „aizmirst” faktu, ka ES Tiesa ir pieņēmusi lēmumu pret Franciju, ka  nav likumīga kādas sabiedrības grupas interešu stādīšana augstāk par ES Regulām (EKT lēmums C-552/07) un cilvēku tiesībām.

  Pārsteidzoša ir demagoģiskā informācijas un dezinformācijas sajaukšana, dažādu padomju laiku viltību izmantošana, lai tajos „mītiņos” neiekļūtu zemnieki vai zinātnieki kur kādi „ziņotāji” sniedz nezinošu cilvēku Padomēm sagrozītu un mērķtiecīgi kropļotu informāciju, par ko es pārliecinājos sava – Limbažu novada Domes lēmuma pieņemšanas gaitā.

 Padomju laiku sociologu pētījumos tika pierādīts, ka toreizējās Padomēs lēmumu pieņēma ar „atklāto balsošanu”, kurā izmantoja pūļa psiholoģiskā spiediena taktiku un iestāstot, ka „kolektīvam lēmumam nav personīgās atbildības sekas”. Lūk, arī Limbažos Dome pieņēma aizliegt audzēt ĢMO pamatojoties uz 2 personu mutisku uzstāšanos Domes sēdē, bet zinātnieka rakstīskus pretargumentus Dome ignorēja.

  Esmu lasījis „pret ĢMO” aģitatoru kaismīgos baiļu iedzīšanas stāstus, nievas pret Pasaules zinātniekiem, kuru „kājas aug” vienā vai dažos presē publicētos ne specialistu vai konkurējušo firmu reklāmas filmiņās. Līdz korektai diskusijai par/ pret ĢMO neviens „aģitators” nekur Latvijā vēl nav ielaidies.

Kādus ES dokumentus vajadzētu mums zināt?

Jau 2001.g. 12. martā ir pieņemta Eiropas Komisijas (EK) Direktīva 2001/18.EK par ģenētiski modificēto orgānu, augu  apzinātu izplatīšanu vidē. Tur ir daudz noteikumu kas un kā jādara, lai izplatītu ģenētiski modificētos produktus, augus  utt., respektīvi kas katram ir jāievēro, lai cilvēki gūtu pilnīgu informāciju.

Zīmīgi, ka „aģitatori” necitē šajā Direktīvā doto definējumu uz kuriem produktiem attiecas  un uz kuriem neattiecas direktīvas prasības.

 Direktīva 2001/18/EK neattiecas uz sekojošiem ģenētiskās modifikācijas paņēmieniem (3.pantā):

1)      Mutaģenēze;

2)      Augu šūnu saplūšana, ieskaitot protoplastu saplūšanu, kurā iegūtie organismi var apmainīties ar ģenētisko materiālu arī tad, ja lieto tradicionālās audzēšanas metodes.

Tātad, neskatoties uz to, ka arī jaunās šķirnes ir radītas ģenētiskās modifikācijas ceļā, bet izmantojot vien šīs grupas metodes, šiem produktiem nav jānorāda „GMO produkts”, tāpat, ka nav jānorāda, ja kādā produktā ir ĢMO zem noteiktas koncentrācijas.

Mēģinājumi lokāli Latvijā  „aizliegt” šīs ģenētiskās modificēšanās metodes nozīmē aizliegt tūkstošu zinātnieku, dārznieku veikto darbu un aizliegt zemniekiem audzēt praktiski visas mūsdienu kultūras.

 

Atliek tiem „baiļu faktora” izmantotājiem pateikt, ka ar šīm metodēm jau simtu gadu strādā zinātnieki un speciālisti, radot jaunas šķirnes un pasugas. Mūsu cilvēki, sākot lietot banānus, paši pilnīgi pārliecinājās ka šis ģenētiski pilnīgi svešs auglis, kas nesatur sēklas (tātad tas ir radīts/radies ar kādu no mūsdienu gēnu inženierijas metodēm) ir pilnīgi nekaitīgs mūsu uzturā.

 

Precīzi ir EK definējusi uz kādām ģenētiskās modificēšanas metodēm un tajās iegūtiem produktiem attiecas Direktīva 2001/18/EK, kas atļauj tos lietot, izmantot, pārvadāt, bet ir jāievēro ĢMO izsekojamības un marķēšanas prasības :

“Ģenētiskās modifikācijas metodes, kas minētas 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā, ir, inter alia:

1) nukleīnskābju rekombinācijas paņēmiens, kas saistīts ar jaunu ģenētiskā materiāla kombināciju veidošanu, tādas nukleīnskābes molekulas, kas ar jebkādiem līdzekļiem radītas ārpus organisma, insercējot jebkurā vīrusā, baktērijas plazmīdā vai citā nesējsistēmā un to ievadot tādā nesējorganismā, kurā tie dabā nav sastopami, bet kurā tie var turpināt vairošanos;

2) metodes, kas saistītas ar ārpus organisma sagatavota ģenētiskā materiāla tiešu ievadīšanu organismā, to skaitā mikroinjekcija, makroinjekcija un mikroinkapsulācija;

3) šūnu saplūšana, ieskaitot protoplastu saplūšanu, vai hibridizācija, kurā dzīvas šūnas ar jaunām ģenētiskajām kombinācijām veido, saplūdinot divas vai vairākas šūnas ar tādiem paņēmieniem, kas nav sastopami dabā.”

(inter alia – no lat. var tulkot – starp visām)

 

Man šķiet, ka šīs 2. pantā noteiktās ĢMO ieguves metodes var apvienot zem nosaukuma transgēnu modificēšana, ko jau lieto Krievijas zinātnieki, saprotot ar to gēnu inženierijas metodes, kurās gēnu grupas tiek pārnestas pāri sugām.

Tālākas EK Direktīvas un Regulas tikai papildināja jau 2001.gadā izteiktās prasības kontrolēt ar speciālām analīzēm un sniegt pilnīgu informāciju pircējiem, piemēram Regula Nr 1829/2003.

 

 Informācijā ierobežotiem  “lēmējiem” vajadzēja vismaz iepazīties ar spēkā esošiem likumiem Eiropas Savienībā, izlasot arī tos, kurus Latvija uzņēmās, iestājoties ES nevis izraut kādu vārdu “ģenētiskā modificēšana” un mēģināt aizliegt jebkuru jaunu šķirņu izveidi un jaunu šķirņu audzēšanu Latvijā.

 

Latvijā, manuprāt, ir tipiska partokrātiska valsts (izmantojot Platona aprakstīto valstu definējumu veidu), kurā valda grupu (partos – lat. grupa) intereses.

 Nav grūti prognozēt, kāpēc visā Latvijā aizliedz zemniekiem audzēt ĢMO, jo tādejādi visi zemnieki būs atkarīgi no “izziņas”, ka viņa sēklas nesatur ĢMO. Monopola cenas sēklām  diktēs tie daži, kuri dabūs attiecīgos dokumentus. Jaunu šķirņu ieviešana Latvijā būs sarežģīta, jo būs jāpierāda ierēdņiem, ka tā nav radīta ģenētiskās modificēšanas ceļā. Ģenētiskās izmaiņas sēklās tagad aktīvāk notiek arī saistībā ar ozona aizsargslāņa samazināšanos, bet šis faktors ir Dabas izmaiņu sekas, ne cilvēku veiktā ģenētiskā modificēšana.

Atkārtoju, ka šādi padomju “aizliegumi” neatbilst  ES Savienības līgumam un cilvēka tiesībām saņemt jebkuru preci, informāciju par to, utt. Un zīmīgs ir jau Francijas iestāžu zaudējums, mēģinot zemniekiem “uztiept” savu specifisko “grupu interesi”.

 

Skaidrs, ka visu Latvijas pagastu un novadu zemniekiem ir pamats apvienoties un griezties vispirms Latvijas Tiesā un tad ES Tiesā lai tā atceļ vietējo padomju izdomātos un dažu Vides ministrijas ierēdņu inspirētos ierobežojumus zemniekiem!

 

2010.g. 29 oktobrī   Andris Ansis Špats, zemnieks, tehnisko zinātņu doktors

29 komentāru par “Histēriju varu vai likumību ĢMO lietā?

 1. Pēteris

  Tā tas patiesi ir, ka visi kultūraugi ir modificēti. Dažiem pat vairs nevar atrast savvaļas augu, no kura tas cēlies. Pārspīlējumi un nepietiekoša informācija te patiesi var radīt daudzas problēmas. Bet te nedrīkst aizmirst arī to, ka cilvēks ir par dumu, lai darītu Dieva darbus. Mani ļoti uzmanīgu dara krievu zinātnieku pētījumi, kas gan veikti ar žurkām, par ĢMO ietekmi uz pēcnācējiem.Cilvēku, kuri uzturā lieto ĢMO saturošus produktus, bērniem var nebūt pēcnācēju. Te prasās nopietnāki pētījumi, jo laikam jau ir arī tādi ĢMO, kas uz cilvēci var iedarboties graujoši. Tiem, kas sapņo par ,,zelta miljardu”, varētu būt vilinoši tos likt lietā

 2. Imants

  Man škiet, ka ideja par reproduktīviem traucējumiem ir izveidojusies no fakta ka ĢMO ir bez sēklām – nereproducē paši no sevis. Cilvēki šīs lietas ir savilkuši kopā un “bliež” tālāk.

 3. Mārtiņš

  Šajā visā anti-ĢMO propogandā ar ‘ĢMO’ visbiežāk tiek domāta tieši transgēnu modifikāciju. Viņu izmantotā definīcija ĢMO (no Pasaules Veselības organizācijas) – “organismi, kuru ģenētiskais materiāls ir pārveidots tā, kā dabiski tas
  nenotiek”

  Es ar esmu par transgēnu modifikāciju (ĢMO), viss šis anti-ĢMO hajs ceļas no zaļo propogandas. Jaunākais materiāls: http://www.zemesdraugi.lv/documents/gmo_miti_un_fakti.pdf

  Tos “mītus” un “faktus” vajadzētu kvalitatīvi atspēkot.

 4. Autors -diskusijas dalībniekiem

  Griežu visu vērību uz Mārtiņa citētiem – klajaS REKLĀMAS UN PROPAGANDAS avotiem latviešu un angļu valodā, kur jau pašos pamatos tiek pieļauta fundamentāla kļūda: šie autori pie ĢMO patvaļīgi pieskaita arī dabīgā mutaģenēzē Dabā izveidojušās sugas, pasugas, arī dārznieku izaudzētās jaunās šĶirnes, jo apputeknējot un izdalot jaunu šķirni, ģenētiskās izmaiņas noteikti būs un tā ir ģenētiskā modificēšana, kas neprasa ziņot, deklarēt un citādi informēt sabiedrību (sk. EK Direktīvu 2001/18!

  Faktiski tie “zaļie” histēriķi paņem dažus gēnu inženierijas procesus un tos attiecina uz visām jaunām šķirnēm un turpina histēriju.

  Zināms, ka sagremojot pārtiku, tur esošā ģenētiskā informācija tiek nojaukta, citādi ēdot zivis cilvēki kļūtu par roņiem vai Ihtiandriem. Dzerot ūdeni no kazas pēdiņas – par kazlēniņu varam pārvērsties(?).

  Mani tiešām ļoti interesē – kādas ļaunās sekas ir banāniem Latvijā, jo tie varēja uz Zemes rasties tikai tālā – starpsugu gēnu pārneses procesā, jo to tālais sencis esot skābs ar daudzām sēklām, bet banāns – salds un bez sēklām? Par šo – BANĀNU PROBLĒMU neviens “zaļais” nelkur neko nav rakstījis.

 5. garais

  Runājot un strīdoties par ĢMO kaut kā aizmirsies tas, ka dabā viss notiek plūstoši un pakāpeniski. Jā, arī Mičurins un daudzie selekcionāri nodarbojās ar kaut ko līdzīgu ĢM, bet bez tiešas iejaukšanās DNS. Tas viss notika dabiskā ceļā, ar dabisko atlasi un mutācijām. Var jau tomātiem pievienot ledus zivs gēnu un tie glabāsies salā, bet vai to garšas un, galvenais, enerģētiskā vērtība būs cilvēkam vērtīga. Patlaban ieejot veikalā ir sajūta ka ieej morgā, nav dzīvas pārtikas, kura spētu dot cilvēkam enerģētisko barību. Kāpēc cilvēku ķermeņi pēc nāves zemē 20 gadus nesadalās? Zeme mūs var pabarot un uzturēt. Jau tagad vecāki var pasūtīt, teiksim, blondus bērnus ar zilām acīm. Bet vai to vajag? Laikam šis ir vienīgais jautājums, kurā es kļūstu izteikti “zaļš” savā domāšanā. Sargāsim mūsu Mammu Dabu, un nemēģināsim viņu izvarot…

 6. Imants

  garais, par to “zeme mūs var pabarot un uzturēt” nūu – tā pašvaki īstenībā – daudz to iedzīvotāju uz mūsu Zemes.

  Par garšu runājot, es nedomāju, ka to būtu jānoveļ uz ĢM. Garšu iespaido ļoti daudz kas – barības vielas, augšanas apstākļi, pesticīdi un citi joki, produkta gatavības pakāpe veikala plauktā, uzglabāšana un apstrāde uzglabāšanai.

  Ar ĢM var panākt, kas ir arī viens no ĢM mērķiem, produktus, kas vienkārši ir izturīgāki pret dažādām augu slimībām, kas lielāko tiesu ir sēnīšu/baktēriju? infekcijas, tādējādi atkrīt vajadzība pēc miglošanas, nu ne vispār, bet teiksim pret kādu konkrētu slimību – tas ir liels ieguvums – labāk ĢM nevis samiglots tā, ka mizu labāk neēst.

  Blondi bērni ar zilām acīm.. hmm heh.. – bet tas šajā ĢM lietā nav jāpiesauc, nav labi šādi darīt.

 7. Janka

  Man gan škiet ka te nepārtraukti tiek jaukta selekcija un gēnu modifikācija. Selekcija ir dabisks ceļš, nevajag bāzt visu vienā maisā. Dabiskā ceļā neviens jauns gēns nav radies – dabiskajā vidē nemitīgi notiek gēnu deģenerācija.

 8. Normis

  “Dabiskā ceļa” sludinātājiem varbūt derētu apcerēt šādu faktoīdu: pagājušā gada septembrī nomira cilvēks, kurš ar savu darbu ļoti tiešā veidā ir izglābis vismaz miljarda cilvēku dzīvību – GM “tēvs”, Nobela prēmijas laureāts Normans Borlaugs. Bez GM šī planēta jau sen vairs nevar pabarot cilvēci. Miljards cilvēku dzīvību. More to come.

 9. Autors -diskusijas dalībniekiem

  Atgādinu vēlreiz to, kas ir rakstīts EK Direktīvā Nr 2001/18, ka ir dažādas metodes, kā izmainīt augu ģenētiskās īpašības.

  Parastā tauta to nemaz nezina, ka katrai jaunai šķirnei ir atšķirīga gēnu struktūra, vai gēnu informācijas kopums, bet redz, ka ogas ir lielākas, raža kuplāka, vitamīnu vairāk u.t.t.. Šīs – jaunās īpašības ir saistītas ar gēnu uzbūvi un to izmaiņu sauc par… modifikāciju, bet procesu – par modificēšanu.

  Arī 2 cilvēki, radot bērnu, nevis KOPĒ SAVUS GĒNUS, bet abi rada jaunu gēnu struktūru, kas nav seviški tālu no vecāku struktūras, bet ir MODIFICĒTA VECĀKU STRUKTŪRA.

  Aizliedzot jebkādas gēnu izmaiņas, praktiski tiek aizliegta attīstība jebkurā virzienā un sakarā ar globālām klimata izmaiņām daudzām vecām šķirnēm nāksies iznīkt, ja paši dārznieki nestrādās izdzīvošanas labā.

  Stingrā ģenētiskā “uzraudzība” Eiropas Savienībā tiek prasīta tikai tām dažām jaunām gēnu modificēšanas metodēm, kurās izmanto … svešu sugu organismu gēnu PĀRNESI ar gēnu inženierijas metodēm (caur baktērijām, vīrusiem). Nav izslēgts, ka tieši ar šādām metodēm savulaik TIKA RADĪTS CILVĒKS

  Stingrā ĢMO uzraudzība vēl nenozīmē, ka tie augi būs slikti, jo atļauju lietot dod neatkarīgas institūcijas.

  Parastās jauno šķirņu ieguves metodēs arī notiek gēnu modificēšanās, BET… šie augi nav speciāli jākontrolē, jāuzrāda to nekaitīgums. Arī Dabas apstarošanā var mainīties sēklu nestā ģenētiskā informācija un parastā šķirnē var parādīties mutācijas rezultāti – arī tie nav jāuzmana!

  Turklāt pašlaik tikai dažos augos izmanto gēnu inženierijas metodes – kukurūza, sojas pupiņas un kartupeļos, kur katrā ir atļauts audzēt TIKAI DAŽAS ŠĶIRNES.

  “Tracis Latvijā – pret ĢMO” ir tāds, kādu šie “pseido zaļie” varētu attīstīt arī pret visām sēnēm, pamatojot to, ka ir vismaz 3 sēņu veidi – indīgi…

 10. Gatis

  Protams ka mūsu laikos vis ir kaut cik modificēts un ja runā vienkāršā valodā ja varētu transformēties cilvēks no pagātnes viņš iedzertu it kā tīro avota ūdeni un arī noteikti saindētos jo mums vis gais ir pilns ar visādiem metāliem, bet ko gribu teikt nav ko steigties oficiāli ieviest Modificētu pārtiku, jo pateikšu godīgi pirms neviju ASV arī likās neviens zinātnieks nav pierādījis ka modificēts ir indīgs, bet paskatoties cik tur ir resni cilvēki kad tur burkāns kartupelis, gaļa bulciņas garšo galīgi savādāk nekā pei musm tas ir fakts mums vis ir 100% garšigaks un labāks, bet tur 99% vis ir modificēts mums pagaidām tikai 30% un ļoti gribētu lai tas procents nepieaug

 11. Janka

  Ja vien šās jaunradītās šķirnes tālāk ir pašas spējīgas vairoties tad varbūt vēl viss viss ok. ja nē tad tas ir galīgs frankenšteins kas nav vajadzīgs. Bet kurš pārrakstīs ajūrvēdas grāmatas?

 12. Juris & Džeina

  p.s. komentārs pie šī raksta:

  “Selekcija ir zinātne un māksla par jaunu ŠĶIRŅU radīšanu un jau esošo uzlabošanu. Šķirne ir mākslīgi radīta, tās izejas forma ir SUGA. Šķirne eksistē ar cilvēka līdzdalību.

  Ģenētiski modificēto organismu iegūšana ir saistīta ar sveša gēna ievadīšanu citu augu vai dzīvnieku DNS sastāvā ar mērķi izmainīt to īpašības. Tiek MAINĪTA PAŠA ORGANISMA UN NĀKAMO PAAUDŽU UZBŪVE.
  C 4R”

 13. Autors Jurim

  Atgādinu sen zināmu patiesību – jebkuras jaunas šķirnes izveide ir saistīta ar gēnu modificēšanu (nelielas izmaiņbas)!
  Arī Dabā notiek mutācijas sēklas apstarojot no kosmosa. Tā ir dabīga šķirņu modificēšanās un pielāgošanās mainītiem Dabas apstākļiem!

  Tāpēc jau Latvijas reģionu pieņemtie lēmumi “aizliegt audzēt ĢMO” ir absurdi!

  ES direktīvā 2001/18 un arī Latvijas Likumā par ģhenētiski modificētiem augiem ir skaidri pateikts – ar kurām metodēm iegūtās jaunās šķirnes ir jānorāda kā “ģenētiski modificētas”, kaut arī zinātnieki atļauj tās audzēt, un ar kurām metodēm iegūtās jaunās šķirnes NAV JĀNORĀDA “genētiski modificētas”, kaut arī pēc būtības arī tajaš ir notikusi gēnu izmaiņas.

  Nelaime ir apstāklī, ka tie skaļie “klaigtāji” un audzēšanas aizliegumu pieņēmeji NAV LASĪJUŠI likumus un ES normatīvos dokumentus…

  Līdzīgā veidā Latvijā pieņēma likumu par KAŅEPJU AUDZĒŠANAS AIZLIEGUMU, kaut Pasaulē tikai 1 kaņepju šķirne ir ar narkotiskjām vielām, turklāt tā mūsu dabas apstākļos parasti neaug…

  Rezultātā šie visu kaņepju “aizliedzēji” noliedza attīstīt Latvijas pamestos laukos visai ienesīgu un pieprasītu produktu audzēšanu, jo kaņepju audzetājus šeit arestē policija, liek nopļaut neizaugušas kaņepes, iznīcināt laukus…

 14. Irena

  Ieteiktu tomēr noskatīties tās daudzās filmas par tēmu Monsanto, ģmo, pārtikas industriju mūsdienās. Un tad nemēģināt apklusināt savu sirdsbalsi ar prāta spriedelējumiem par to, ka ģmo pabaros visu pasauli, ka nepietiek pētījumu par ģmo kaitīgumu bla bla bla..
  ģmo nākas miglot un laistīt ar pesticīdiem, viņi nav radīti tādi, lai nebūtu jāmiglo, citādi korporācija naudu nenopelna.
  turklāt sēklas ir patentētas (kas ir pretrunā ar likumu par to, ka dzīvības formas nedrīkst patentēt). Painteresējieties par tiesas prāvām asv, ko Monsanto veic pret zemniekiem – tā ir totāla iznīcināšana, ja zemnieks nepakļaujas.
  Un par to – “pabarosim visu pasauli” – noskatieties “We feed the world” filmu un tad atbildiet paši sev, vai tiešām tam ticat, zinot ka katru dienu tiek iznīcināta miljoniem tonnām pārtika, ar kuru jau šobrīd varētu tiešām pabarot pasauli, tikai tas netiek darīts, jo tas NETIKS darīts arī turpmāk. Katru dienu lielveikalos sapūst, paliek “veca” tonnām pārtika, kas vēl turklāt vesta tūkstošiem kilometru attālumos.. Tā ka no mūsu,ak, emocionālo un neaptēsto “zaļo” puses skatoties, jūs, ironiski prātīgie spriedelētāji, esat zem tādas pašas ietekmes, saukļiem un maldiem, papīru kalnu spiediena, kā no jūsu puses skatotes, mēs. Tikai prātu ir vieglāk apvest ap stūri, ja tas neieklausās dvēseles balsī (tai pašā, kas mūsos no DABAS).

 15. Autors Irēnai

  Varam skatīties visas filmas, sākot ar Vjetnamas karā izmantotām “ķimiskām vielām un pieņemt savu lēmumu PRET
  VISĀM VISRSMAS AKTĪVĀM VIELĀM (arī ziepēm), jo tur izmantoija t.s. 3.paaudzes virsmas aktīv;as vielas…

  Arīrun ājot, lkasot par “transgēnu” modificēšanu ir jāatceras fakts, ka mēs dzīvojam Eiropas Savienībā un šeit ir at’\lauts audzēt

 16. Autors Irēnai

  Varam skatīties visas filmas, sākot ar Vjetnamas karā izmantotām ķimiskām vielām un pieņemt savu lēmumu PRET
  VISĀM VIRSMAS AKTĪVĀM VIELĀM (arī ziepēm), jo tur izmantoija t.s. 3.paaudzes virsmas aktīvās vielas…

  Arī runājot, lasot par “transgēnu” modificēšanu ir jāatceras fakts, ka mēs dzīvojam Eiropas Savienībā un šeit ir atļauts audzēt tikai 3 škirnes, kas izveidotas “transgēnu” modificēšanas ceļā – 2 kukurūzas un 1 kartupeļu šķirni.

  Kartupeļu šķirne ir tā modificēta, lai ražotu daudz cietes un tāpēc tieši pārtikā tā nebūs garšīga, bet tā būs laba rūpniecībai. Ja Latvijas kāda Dome aizliegs audzēt ES ATĻAUTO kartupeļu šķirni, tad Polijas zemnieki labprāt piegādās Alojas cietes rūpnīcai trūkstošos kartupeļus. Tiešie vinnētāji “pret ĢMO lietā” būs pārvadātāji un tirgotāji vairumā.

  Ko lai audzē tie bijušie kartupeļu audzētāji? Lai atbild pašvaldības!
  Pārāk daudz Latvijas laukos ir iznīcināts un PAMESTS TIEŠI PARTIJU DĒĻ un ZZS “darbība” ir vairāk Ventspils importa/ eksporta mafijai vēlīga, ne vietējiem zemniekiem.

  Tas ir sen zināms, ka ZZS ir faktiski “bruģa zemnieki” un nav pamata mums brīnīties par viņu laukus iznīcinošo politiku! Tomēr pārlasot Latvijas likumu par ĢMO kontroli, šķiet ka pārāk daudz sev darba v ietas bija šarūpējuši” tie, kuri izstrādāja to likumu. Turklāt tajā ir paredzēts, ka ZEMNIEKAM BŪS JĀAPMAKSĀ ANALĪZES UN ATZIŅAS PAR ŠĶIRŅU “TĪRĪBU” UN NEKAITĪGUMU.
  Tas nozīmē vien to , ka a-priori zemnieks tiek atzīts par VAINĪGO “GMO” audzēšanā un viņam ar dokumentiem būs jāpierāda savs nevainīgums…

 17. Irena autoram

  “ZEMNIEKAM BŪS JĀAPMAKSĀ ANALĪZES UN ATZIŅAS PAR ŠĶIRŅU “TĪRĪBU” UN NEKAITĪGUMU” – bet šo jau piekopj ne tikai Latvijā. Taj pašā ASV tos zemniekus, kuri neaudzē (apzināti) ģmo, bet kuru laukos it kā “atrod” ģmo, sauc pie atbildības un sūdz tiesā vai arī liek parakstīt neizdevīgus līgumus ar sēklu piegādātājiem.
  Reāli vienīgais veids, kā risināt šo roblēmu ir kļūt sertifiētam bio zemniekam, patērētājam jākļūst par ekopiekritēju un ēdiena pārstrādāšana vispār jāaizmirst (paliekam pie svaigas/kaltētas augu barības), tad arī nenāksies audzēt negaršīgas šķirnes augus, kurus tīrā veidā neviens negribētu ēst, bet kuri domāti pilnīgi absurdas “pārtikas” ražošanai, kā arī nesaprātīgais pārtikas (graudu, sojas, kukurūzas pārsvarā) patēriņš ražojot kaujamas dzīvas būtnes miesas tirgum. līdz ar to arī nevajadzēs milzu platības, kur to visu stādīt un audzēt un mežu izciršana samazinātos. Vienkārši jāatgūst līdzsvars dabā. Bet tas ir komplekss pasākums, kurā jāiesaistās katram.

 18. Irena autoram

  Tieši šī iemesla dēļ man galīgi nav žēl cukura rūpnīcu un šī biznesa izčibēšana… ok, nauda kaut kur plūst prom,jo cilvēki joprojām pērk cukuru, bet no otras puses cukurs nav nekāda ēdamā lieta un to nevajadzētu ražot vispār, tikai par to neviens nerunā. pašos pamatos ir CILVĒKU ĒŠANAS PARADUMI, tik daudz nevajadzīgu lietu un darbu un spēka tiek ieguldīts absurdu vajadzību apmierināšanai. varbūt šķiet, ka novirzos no tēmas, bet īstenībā tas ir tieši par tēmu..

 19. Autors Irēnai

  Par cukuru tautai derētu zināt, ka veselīgākie cukuri ir glukoze un fruktoze, bet… biešu un cukurniedru cukurs – saharoze ir oksidants un organisms to pat tieši uzņemt nevar, t.i. bez sašķelšanas fruktozē, glukozē…

  Savukārt veselīgos cukurus – glukozi un fruktozi Pasaulē ražo vien 0,1% un Latvijai BIJA IESPĒJAS iet šajā – veselīgo produktu tirgū, turklāt izmantojot tiešo saharozes inversiju glukozē, no saharozes.
  Taču tie Latvijā par senču izveidotĀM cukura fabrikām ienākusī ES miljoni “aizpeldēja” nezināmā virzienā, neradot neko attīstībai nepieciešamo…
  Un “bruģa zemnieki” – ZZS aizdomīgi klusē…

  Pašlaik ASV ražo glukozi no intensīvi audzētas kukurūzas ( iespējams arī transgēnu modificēšanas kukurūza).
  Savukārt Ķīna ražo glukozi no intensīvi audzētiem kartupeļiem (arī var būt transgēnu midificēti).

  Latvijā mēs esam izstrādājuši seno ķīmiķu sapni – tiešo saharozes inversiju ar vietējo ogu, augļu palīdzību, iegūstot perfekti tīru glukozes sīrupu!

  Līdzīgas tehnoloģijas pagaidām Pasaulē nav lasītas…

  “Sertificētam bio zemniekam” neticu, jo redzu, ka to sertifikātu dod zemniekiem, kuru zeme ir ārkārtīgi piesārņota ar raķēšu salūtu “nokrišņiem” – smagiem metāliem. “Bioloģiskie” tik ilgi vienā vietā un bez piebarošanas audzē , ka augi sāk slimot un ražas produkti ir slikti.
  Pareizāka ir tomēr t.s.”integrētā audzēšana”, kur izmanto precīzas analīzes, precīzi sniedz augiem palīdzību ar mitrumu, trūkstošām vioelām un aizsardzību pret izmainītā klimata stresiem.

  Piemēram, vietējo aitu vilna tikai dekoratīviem adījumiem der, jo zeķēs tā ātri izdilst, jo… Latvijas augsnē gandrīz visur trūkst kobalta (Co). Otrkārt, kaņepju šķiedra šeit arī būs švaka, neizturīga, jo vietējā augsnē trūkst varš (Cu).

  Precīzi nezinot Zemes sastāvu, viegli ir tēlot “bioloģisko zemnieku”, bet patiesībā – viņi moka augus un dzīvniekus, kuri slimo pastiprināti…

 20. Irena

  Hmmm, interesanti, par tiem bioloģiskajiem zemniekiem..

  Par cukuru arī, bet man vienalga vairs negribas nekādu pārstrādātu cukuru (ne glikozi, ne fruktozi, neko), tikai tik, cik augļos, ogās, dārzeņos veselā veidā uzņemt. Un tagad Topā Stēvijas zaļās lapas, kaltētā veidā.

  Bet tā jau ri cita sistēma, citi noteikumi..

 21. novadniece

  Špata kungs, arī Jūs esat tikai viens no demokrātiskas valsts pilsoņiem un ir lieki sašust par citādi domājošiem un ticēt visu savu ekscentrisko ideju nemaldīgumam 🙂

 22. Gundega

  nevajag gan domāt ka tauta neko nav lasījusi un nesaprot kas ir un kas nav aizliegts, nevajag pašam musināt tautu, Latvijas pašvaldības pēc iedzīvotāju, tai skaitā zemnieku un nevis kaut kādu ierēdņu lūguma, pēc konsultēšanās ar LLU zinātniekiem ir aizliegušas tieši un tikai saskaņā ar tikai un vienīgi ar jūsu paša EK direktīvā minētajām metodēm audzētos augus:

  1) nukleīnskābju rekombinācijas paņēmiens, kas saistīts ar jaunu ģenētiskā materiāla kombināciju veidošanu, tādas nukleīnskābes molekulas, kas ar jebkādiem līdzekļiem radītas ārpus organisma, insercējot jebkurā vīrusā, baktērijas plazmīdā vai citā nesējsistēmā un to ievadot tādā nesējorganismā, kurā tie dabā nav sastopami, bet kurā tie var turpināt vairošanos;

  2) metodes, kas saistītas ar ārpus organisma sagatavota ģenētiskā materiāla tiešu ievadīšanu organismā, to skaitā mikroinjekcija, makroinjekcija un mikroinkapsulācija;

  3) šūnu saplūšana, ieskaitot protoplastu saplūšanu, vai hibridizācija, kurā dzīvas šūnas ar jaunām ģenētiskajām kombinācijām veido, saplūdinot divas vai vairākas šūnas ar tādiem paņēmieniem, kas nav sastopami dabā.”

  Un nevajag musināt tautu par mēģināšanu aizliegt jebkuru jaunu šķirņu izveidi un jaunu šķirņu audzēšanu Latvijā. Tā nav taisnība.

 23. Vājprāts

  Špata kungu ir nopirkuši lielveikalu lobētāji un tie, kas taisa naudu indējot cilvēkus. Tur apakšā ir liela nauda un nelietība. ĢMO – tas ir noziegums pret cilvēci, kam nav noilguma. Ir plāns, kas saucas “Zelta Miljards” un ir reāls plāns kā iznīcināt apmēram 5 miljardus cilvēku uz Zemes. To saprot un zin tikai nedaudzi,kas nebaidās cīnīties pret masonu mafiju. To var darīt tikai Dieva bērni,kuros ir Dieva Gars. Līdz ar to ir Dieva aizsardzība. Lietas notiek sākumā garīgajā pasaulē un pēc tam materializējas.Tie, kas nav Dieva bērni -cīnīties pret sistēmu ir bīstami dzīvībai, jo mafija var pat nogalināt. Man ir daudz informācijas un kas vēlas cīnīties pret sistēmu, tad sazinieties ar mani no sākuma caur e-pastu:misija7@tvnet.lv.Katrs tiks pārbaudīts(ir zināmas metodes). Ir jāzin vai sistēma nesūta savu spiegu. Reformācijas Centra vadītājs – Ervīns Turla – 22142147

 24. Jons

  Ervīn, mazais, naivais cilvēk… Ja Tu būtu Cīnītājs, kas apdraud kaut vienu mafiju, tad sen jau nestaigātu pa Saules apspīdēto Zemes virsu.
  Pilna pasaule ir tādu kā Tu- reformātori, kas ne ko vairāk kā pieķēzīt cilvēkiem galvas nav iemācījušies darīt… un arī to dara sūdaini…

 25. Autors Gundegai un Vājprātam

  Cienītie, jums vajadzētu gan zināt, ka visu šo trako aģitāciju ĢMO “lietā” uzsāka kāda “sabiedriskā” organizācija “Zemes draugi”, BET tās gada budžets aizpērn bija ārkārtīgi liels – aptuveni 40 000 Ls, neuzrādot – kas ir tie “sponsori”… Par Latvijas “brūniem tuksnešiem” viņiem nav nekāda interese, kaut Latvijai drīz var nākties maksāt miljonus par CO2 izmešiem…

  Otrkārt, vismaz Limbažu Domē ieradās 2 dāmītes no Rīgas un “nodeva” tādu aģitāciju, ka visi esot nobalsojuši, nemaz neizlasot Latvijas likumu, kurā tālredzīgi bija “iestrādāta prasība” – zemniekiem pierādīt šķirņu tīrību un nekaitīgumu, kad ES likumos ir rakstīts , ka ĢMO pārbaudes veic speciālas ES līmeņa iestādes, protams, par ES finansējumu… Neviens zemnieks vai zinātnieks Limbažos uz to sēdi nebija uzaicināts – viss notika “klusi un zem deķa”…

  Saprotiet – tajos gados ZZS sāka tālredzīgi domāt – ar kādām prasībām pret zemniekiem “izspiest naudiņas” un lūk ir prasības katru gadu taisīt zemei dārgās ķīmiskās analīzes, kad zeme ir perfekts sorbents(!)…
  Tāpāt viņi cerēja par katru jaunu šķirni pieprasīt ĢMO “tīrības” un nekaitības analīzes,

  BET… viss šis “tracis” presē, TV un Radio beidzot atvēra sabiedrībai acis, ka ģenētiskā modificēšanās var būt arī pilnīgi nekaitīga, ko jau simtiem gadu veic jauno šķirņu veidotāji… Un šo metožu gadījumā nav pamata ierēdņiem prasīt “nekaitīguma analīzes”.

  Pēdējais arguments – tiešām, ne katram ir spēks un dūša iet pret birokrātisko sistēmu, kura “baro” partokrātiju, BET… gaišreģi stāsta, ka ap mani esot “dubulta aizsardzība”, tāpēc “TIE TUR” cauri netikšot…

 26. Inta

  Meli.
  Amerikāņu žurnāls “Food and Chemical Toxicology” publicēja franču zinātnieka Gilles-Eric Seralini pētījumus, kas PIERĀDĪJA, KĀ ĢMO IR INDE!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.