Mazas tautas lielie uzdevumi

“ Mazai tautai jābūt vadošai – viens rāda ceļu baram”, Aleksandrs Balodis

Pēdējo 12 gadu Latvijas drūmā attīstība, kas noritēja pretēji tautas Atmodas cerībām un nesalīdzināmi sliktāk kā atjaunotnes periodi pēc 1. un 2. Pasaules kariem, pašreizējās nepareizās gaitas atbilstība zinošo cilvēku prognozēm, pašreizējā Pasaules krīze, kam mēs nemaz neesam gatavojušies, pat kā valsts esam iesaistījušies kara izraisīšanā – tas viss liek mums meklēt spēkus izejai no šī apmātībai līdzīgā stāvokļa. Man šķita traģiski, ka vēsture atkārtojas, jo 1935. gadā ievērojamais domātājs Aleksandrs Balodis izdeva grāmatu “Kosmosofija” (atkārtoti izdota 1981.g. Toronto, bibliogrāfisks retums), kas nosaukta arī par “Inigaesnoimantagara joga mācība”. Ticami, ka pareizi būtu jāraksta, ka Inigaes (A. Balodis kārtējā iemiesojumā) no Imanta Gara saņēmis šo mācību. Senatnes pētniekiem nav svešs Imanta kā zinību un augstas morāles ideju nesēja vārds. Pēc Jēkaba Daizis (dzīvo Francijā) liecības Imanta bija senatnē izcils vadonis un sadarbojies ar zintnieku savienību, kura tad vēl nebija zaudējusi kontaktu ar Kosmosa informatīviem centriem (Tēvs, Dievs vēlākos priekšstatos).

A. Balodis raksta, ka “Kosmosofiju” steidzīgi publicēt spiež “Dažu daimonisku egregoru cīņa savā starpā sakaudzējusi tik daudz melnas auras mūsu tuvumā, ka tā izskatās kā tumšs valnis.” Viņam izrādījās pilnīga taisnība, jo tuvais 2. Pasaules karš tika prognozēts kā piemērs, jo …”neviens nevar noteikt, vai varbūtējā karā šī saimniecība tiks nopostīta, vai nē.” Tāpēc A.Balodis uzskatīja, jāpanāk lai ”…ikviens latvietis, kurš sevi uzskata par labā principa piekritēju, vērstos ar domām, vārdiem un darbiem pret draudošo.” …”Darba nolūks ir atgaiņāt negatīvo garīgo spēku radīto aurisko veltni”- t.i. jācīnās vismaz domās pret tuvo karu Eiropā. Zināms, ka jau Pitagors (570. līdz apm. 500.g. p.m.ē.) un viņa mācekļi centās ar labām idejām, domām, labestību iznīcināt apkārtējos cilvēkos ļaunumu, mantaskāri, varaskāri, ietekmējot likumdošanu, ētiskos un morālos uzskatus.

Pamatojums attīstībai A. Baloža rakstā ir rodams sekojošā citātā: “Cilvēka dzīves mērķis ir attīstība, daļa no bezgalīgās evolūcijas. … Vai cilvēks spēj veikt savu šī uzdevuma daļu savrup esot? Cilvēks, viens būdams, pat ģērbu sev pagatavot nespēj. Mūsu apkārtne nosaka mūsu bērnību, mūsu bērnība – mūsu dzīvi. Mums jāceļ mūsu sabiedrība mums līdzi, lai balstītos uz tās. Mūsu mērķi aug līdz ar mums un mēs augam līdzi mūsu mērķiem. Radikālai drošībai, pilnīgai Latvijas dezinfekcijai mums jāveido jauna, nevainojama, garīga Latvija. Tā jārada tāda, kādu to alkst mūsu gars mūsu dvēsele, mūsu īstais “ego”. Tas ir mūsu spēks! Diezgan kopēt! Vai esam ko labu, īsti labu guvuši ārzemēs? Vai esam saņēmuši kaut vienu ideju, kas savā turpinājumā pati sevi neiznīcinātu? Paši esam, paši būsim Nākotnes bruņinieki sev un citiem!”

Padomāsim kāds liktenis Latvijā bija ievestām sociālisma, komunisma, kapitālisma idejām!

Kādi ir rīcības veidi – no Imanta Gara nākušās idejas?

1. A.Balodis lūdz…” Latvijas patriotus, dzimtenes dēlus, meitas atbalstīt ideālu izplatīšanā, domu mentālo spēku, kristīgās ticības spēku, uzupurēšanās spēju par labu Latvijai.”

2. “Kas ir Latvija? Tā ir mūsu radu ķēde, mūsu draugu virkne! Atrokat visu labāko, visu kas viļņoja Jūs Jūsu jaunībā, jaunības tīrībā un spēkā! Veidojat nākotnes Latviju! Sargājiet viņu kā bērnu no visa netīra un savtīga, ļauna un pretīga. ““Daugava vaid, Staburags raud, senču gari veļu valstī kaujas ar spokiem, jo bargiem. Tāda ir Tagadne!”

3. “Baltā Latvija zeltītā rakstā, Zilā kalna zilgmē, kas mūsu sirds sārtumu dedz un pilda mūsu dvēseli ar Visuma violēto zaigu! Tāda aust Nākotne!”

4. “Kad svētbijība un aktīvais miers būs ņēmis savā varā mūs, kad klusums skanēs visvarenā Harmonijā un prieks – svēts, svinīgs un nedzēšams, tad akmeņi jutīs un ziedi gavilēs, kad Dievs varēs apciemot Savu zemīti!”

Kādi būs sagaidāmi rezultāti?

“Zudīs sāpes un bailes, būs aizmirsti meli, negods un ļaunums.

Darbs ar pilnu jaudu, darbs, kur zudīs savtīgums, kur mēs kļūst katra es dabīgais saturs un tu nav vairs svešs, kur starp visiem veidojas augstākā saskaņa.

Darbs pilnā sparā, spēka himnā un sajūsmā.

Darbs, kur atkrīt kontrole, pātaga un iekāre.

Darbs, kuru noslēdz gaviles, kuru beidz tikai aizejot mūžībā.

Valsts, tauta, kuras labākie, garā lielākie dēli ir arī tās mīļākie, tās dārgākie un cienītākie. Pirmā tauta, kas mīlēs savus vadoņus.”

Kādai jākļūst Latvijai?

Mūžīgi jauni darbi mākslā un zinātnē, sasniegumi fiziskā pasaulē kā varenās Kosmiskā Gara spēku straumes rezultāts, kuru vada un pludina Dievišķā Griba caur mūsu dēlu apzinātu maģisku spēku.”

“Kalni un gravas, sēti ozolu Svētbirzēm.”

Pāri visam Dieva klusuma templis Zilā Imantas kalnā, kur mūsu labākie dēli, visas Pasaules cēlāko domu apdvesti, ikdienas neskarti, nenogurstoši nestu mums un visiem, Latvijai un visai cilvēku ciltij skaidrību, mieru un pārredzi.”

“Tādai būt Latvijai!”

“Ik sirds tad atplauks un katrs prāts, šo strāvu varā pavērsies. Un kritīs zvīņas, bet varena stāvēs Patiesība visu acu priekšā. Cilvēka dvēsele pildīsies ar laimi un Visuma saprašanu, bet visvairāk gūs tie visnoskumušākie. Tad redzēs visi to, ko tagad redz tikai nedaudzi. Katrs aptvers Visuma uzbūvi un novērtēs to niecīgo, kas valdījis līdz šim pār paša dvēseli. Plauks mūsu garīgie jutekļi, augs jauna balss mums un jaunas acis, jauna dzirde – mēs jutīsim nejusto un zināsim nezināmo. Mūsu laiku raža zels, kosmopsihisko spēku iespaidota, mūsu tauta varēs nodoties dailei un domām, klusu gremdēties bezvārda lūgšanu gavilēs.”

A. Balodis uzsver, ka savulaik – 19.gs. sākumā …”brīvās, neatkarīgās Latvijas sapnis savā laikā bija daudz neticamāks par garīgās Latvijas sapni tagadnē.”

Cēloņu un Seku likuma zināšana dod pamatu dziļam secinājumam:

“Reiz senos laikos jau darījām kļūdu. Būdami garīgi augstāki, nevēlējamies valdīt un nodevām varu pār sevi svešzemju ordeņiem. Mūs piekrāpa ar krusta zīmi. Dieva tiesa ir taisna. Ar to pašu emblēmu uzvarēsim tagad. Ar Jēzus Kristus svētību piepildīsim misiju, ko gaida Zemes lode no mums.”

Piezīmēju, ka A. Baloža tekstā veicu dažus gramatiskus precizējumus, bet mūsdienu cilvēkam svarīgāko grafiski izcēlu, jo pagājuši jau 67 gadi kopš šī oriģinālā darba publicēšanas.

Mana pārliecība ir, ka mūsu tautā nav tik dziļu Pasaules uzbūvi zinošu pētnieku, jo šim darbam A.Balodim piemita Mātes – Zemes dāvāti talanti – aurredzība un kanalēšanas ceļā no Akāšas hronikas iegūstamā Informācija. Iespējams, ka pirms kara valdošai elitei A.Balodis varēja pateikt patiesību par viena vai otra politiķa patiesām spējām un tādejādi kļūt par “persona non grata”, jo īsi pirms kara Valsts vara esot A.Balodi izraidījusi. Arī šajā jautājumā vēsture atkārtojas, jo daudzi zinoši zinātnieki pašlaik ir no Latvijas aizbraukuši, bet citu zināšanas politiķu grupējumiem nav vajadzīgas vai viņu iesniegtie attīstības projekti tiek ignorēti jau kopš I. Godmaņa laikiem.

Sekas šodien tautā ir redzamas daudzu līdzcilvēku pašnāvībās, garīguma un domu pašiznīcināšanā nodzeroties tehniskā spirta “krutkās”, bezbērnu ģimenēs, pārpildītos bērnu namos, ubagos un klaidoņos, daudzu izceļošanā uz neatgriešanos, bezdarbībā un bijušo darba vietu apzinātā izlaupīšanā. Vai tiešām mūs vadīja nesavtīgas domas un attīstības idejas? Vai tiešām mūs vadīja tautas talanti ar cēlākām domām? Nebūsim naivi! Par “netīru” naudu pirktā kailā reklāma nekaunīgā veidā bīdīja par vadoņiem pusmācītus vieglu dienu tīkotājus, blēdīgus kombinētājus, kuri visiem iestāstīja, ka vainīgi ir mūsu tēvi, ka tagadējā “demokrātijā” var katrs ņemt ko vien juridiski “pareizi” pieprot, nedomājot par sekām. Lai gūtu līdzības ar Pasaulē tradicionālām partijām, tika sagudroti lozungi ar kuriem patiesībā visus šos gadus mānīja tautu bezideju cilvēki, valsti vadīt nespējīgās viduvējības – pelēcīši, kā viņus sauca padomijas laikos. Zināms, ka tikai diskusijās dzimst patiesība, bet mūsu valstī diskusijas pat visaugstākā līmenī – Saeimā nebija, jo bija tikai diktāti no kādiem “vadoņu” grupējumiem, sīkpartijām, kuri nekādu atbildību pret Tiesu nav nesuši, jo pati Tiesa šeit bija pērkama, nospiesta zem valdošo “viedokļiem”. Atcerēsimies, ka viens no pirmajiem atjaunotās valsts lēmumiem bija – atcelt kontroli (toreiz sauca “Tautas kontrole”), lai varētu veikt nekontrolētu “prihvatizāciju”, pat mūsu vectēvu kooperatīvu nopirkto zemi, valsts, pašvaldības atkārtoti “pārdeva”… “savējiem”, tautas kopīgi sarūpētais un uzceltais īpašums tika privatizēts, bet naudu notērēja …ierēdņi.

Mūsu tauta Pasaulei demonstrēja savu miermīlīgumu un ideju spēku Dziesmotās revolūcijas laikā, bet turpretī mūsu valstsvīri šogad kļuva par apzinātas un nepamatotas militāras agresijas aktīviem aizstāvjiem, neskatoties uz to, ka lielākā tautas daļa to neatbalstīja (Valdībā iebildumi pret Irākas kara atbalstu esot bijuši tikai no kultūras ministres). Kāpēc mēs nepiedāvājām Pasaulei mūsu tautas unikālo pieredzi – dziesmoto revolūciju veidā? Vai valdošo naids, vienaldzība pret tautu, tās nākotni nav inducēts Melno spēku paveids (daimoni, pēc A. Baloža termina), vai nevada daudzu mūsu valstsvīru domas (bioroboti?)? Zīmīgi un sāpīgi šodien saprotam M.Zālītes vārdus dziesmas “Mēs nākam” finālā: …”Neraudi bārenīt, neraudi, Dziesma ir māte mūsu, neraudi, brālīti neraudi, mums dziesma par Dzimteni kļūs, kad tēvzeme izdalīta, mums dziesma par Tēvzemi būs!”

Vai nav laiks atzīt, ka mūsdienu Latvijas attīstībai nav izstrādātu ideju, bet vārdos ceram tikai uz ES un NATO palīdzību! Idejas spēj izstrādāt tikai Zemes dotie talanti tautai, kuri dzimst Zemes Spēka vietās (sk. 19.gs. talantu dzimšanas vietu karti), nevis kādu grupējumu reklamēti partijnieki no mūsdienu pilīm nākušie – kādās pūļa, piekritēju sapulcēs popularitāti vairojuši. Tāpēc ļoti svarīgi ir apzināties jau pirms 67 gadiem tautā no Aleksandra Baloža nestās un pilnībā nerealizētās tautas garīgās attīstības idejas.

Kā brīnišķu senu attīstības ideju kopojumu mēs joprojām lasām, dziedam tautasdziesmas, bet mūsu talantīgo dzejnieku un komponistu populārās dziesmas labi rāda, ka vēl…”klusu plūst asaru strauti – varoni, varoni gaidiet…”, ka vēl dzīva ir…”Gaismas pils” ideja, kas pašlaik šķietami ir nomainīta ar baronu, kņazu un “jauno latviešu”, “jauno krievu” celto piļu spodrināšanu un avīžnieku iesauktās “augstākās sabiedrības” gozēšanos, ballēšanos tajās.

Zīmīgi un svarīgi ir kolēģu – zinātnieku raksti no citām valstīm par idejām kontinentam nozīmīgās Zemes Spēka vietās ar psihisko enerģiju celt un atjaunot neredzamas Enerģiju pilis – tās ir salīdzināmas ar Ausekļa zināšanām …”tautas dēli uzminēja sen aizmirstu Svētumu: Gaismu sauca, Gaisma ausa, augšām cēlās Gaismas pils!”.

2003-07-12 Andris Ansis Špats, zemnieks, Dr.sc.ing.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.