Idejas par 4 gadalaiku mijas svētkiem

Skatoties TV 1. janvāra, 2002.g. raidījumu par tautas dziedāšanu pie Brīvības pieminekļa Rīgas 800 g. svētkos (2001.g.), tika noformulēta IDEJA , ka tautai ir vajadzīgi 4 svētki: Pavasarī ,Vasarā, Rudenī, Ziemā – Uguns, Gaisa, Ūdens, Zemes stihiju svētki. Šo svētku laikā vairākām radiostacijām būtu minūtes 20-30 jāatskaņo iepriekš sagatavota dziesmu fonogramma, kuru uztvers caur radio pie ugunskuriem svinētāju simti, tūkstoši un visi interesenti varētu dziedāt līdz (piemēram, 20. martā plkst. 18 37 iestājas Pavasaris – saules riets). Tikai Līgo svētki un Dziesmu Svētki mums ir vairumam zināmi ar saviem rituāliem un programmu, tātad, vajadzētu atjaunot, papildināt Pavasara, Rudens, Ziemas rituālus.

Pamatojumi idejai .

Zināms, ka ar dziesmu palīdzību var paveikt neiespējamo – vergam iedvest ideju par brīvību (atlantiešu priesteru realizētā maģija senajā Ēģiptē 10000 –12 000 gadus atpakaļ), varam attīrīties no tumšām domām, piesaistītiem Melniem astrāliem spēkiem (piemērs – Brīvības pieminekļa enerģētiskā attīrīšana Rīgas svētku sadziedāšanas laikā), nobūrumiem (svešām domām), pašsuģestijas, ko novēro daudzie koru dziedātāji. Katros Dziesmu svētkos redzam, ka dziedātāju enerģija ir daudzkārt lielāka kā skatītājiem un šo enerģiju Kopkoris dāsni dala klausītājiem. Tikpat devīgi ir koru it kā vietējie saieti Gaujienā, Ērgļos un citur. Pamatojums pārdabiskām dziesmas spējām ir rodams arī mūsdienu pētījumos. Pierādīts ka kopīga doma iegūst daudzkārt lielāku spēku par indivīdu domu spēku summu, jo piesaistās arī astrālo pasauļu – arhetipu enerģijas. Tā ir mūsu tālo senču dvēseļu vēlme palīdzēt, uzmundrināt.

Ļoti svarīga ir melodijas toņkārta un pašreizējā situācijā vissvarīgākās varētu būt: Fa mažors – saprāta attīstībai; Fa bemol mažora melodijas tieši rezonē ar sirds čakru, veicina dvēseles attīstību un informācijas uztveršanas spēju (Gara jeb mūsu Sargenģeļa piesaisti cilvēka saprātam – sirdsapziņas attīstība); Mi mažora dziesmas arī attīstīs saprātu:. Si bemola mažorā – lai attīstītu mūsu augstāko Garu (sk. Makss Hendelis, “Muzikālā gamma un evolūcijas shēma”, krievu val., izd. 1999.g.). No mūsdienu zināšanu viedokļa šo mažoru spēku varam pamatot ar to, ka mūzikas harmoniskās svārstības rezonē ar cilvēka smalko enerģiju uztvērēju – kontūru: sirds čakra – mugurkauls un attiecīgi signāls no smalko enerģiju Pasaules vieglāk nokļūst cilvēka zemapziņā. Savukārt rezonanses procesā pietiek ar mazu ierosmes enerģiju, bet rezultāts būs ārkārtīgi spēcīgs. Piemēram taures pūtēja lūpu skaņa ir niecīga , salīdzinot ar taures skaņu. Sevišķi efektīgi šim melodiju rezonanses procesam vajadzētu noritēt enerģētiski spēcīgā vietā, kuras agrāk sauca par Svētvietām.

Zināms, ka astrālās Pasaules Informācija ne vienmēr ir vienādi spēcīga, ka tā var cikliski mainīties. Tāpēc interesi varētu piesaistīt ziņas, ka Atlantīdas laikmeta priesteri plaši izmantoja 4 gada laiku svētkus ļoti dažādu rituālu veikšanai. Daudzās tautās vēl šodien ir saglabājušies rituāli no senajiem laikiem (mūsu Līgo svētki ir labs piemērs). Atlantīdas laikā gadalaiku svētki notika augstākajās kalnu vietās, līdzenumā uzbēra piramīdas, svinēja ūdens tuvumā. Šodien zinām, ka šādās vietās koncentrējas Zemes enerģētiskie spēki joslu, apļu, staru veidā. Zināms, ka šajās vietās Zemes Enerģētiskie Lauki tieši pastiprina cilvēku domas un pastiprina arī cilvēkam saņemamo Informāciju, Dabas Spēku palīdzību (enerģija ir saistīta ar informāciju). Daudzās senajās tautās tieši Daba visā savā daudzveidībā saistās ar priekšstatu – Dievs, neskatoties uz dažādām un ilgām Baznīcu mācībām. Man šķiet, ka arī no dažādo Baznīcu puses nevarētu būt pārāk lieli pārmetumi Dabai kā dievībai, dievību Sistēmai.

Latvijā pašlaik notiek intensīvs darbs enerģētiski aktīvo vietu apzināšanā, kur varētu pulcēties jau lielas ļaužu grupas, kori, bet katram no mums var būt savas personīgās patīkamas vietiņas (Svētvietas) ūdens tuvumā, kādu koku tuvumā, jo ūdens pa savām kontakta “līnijām” cilvēku piesaistīs tuvākai nezināmai Svētvietai – enerģētiski spēcīgai vietai. Nesen ir publicēta informācija, ka enerģētiskās vietās Pavasara un citu gadalaiku maiņas dienās novēro pastiprinātu aktivitāti – atbalss parādīšanos no apkārtnes, biežāk var nofotografēt enerģētiskus uzplaiksnījumus, cilvēki saņem Informāciju no Sargeņģeļa, izvēlētā Dieva vai šeit “atnāk” apskaidrība. Tautā sauktie Jāņu kalni parasti visi ir ar lielu enerģiju, bet to noslēpums ir centrs un enerģiju zīmējums, darbība.

Rožkrustiešu mācībās ir shēma, kā cilvēka saprāts var “saslēgties” ar Zemes Saprātu un šo shēmu esam konstatējuši kādās zemes enerģētiskās vietās. Enerģētiski apļi ar 7 radiāliem stariem parasti ir ozoliem, bet ir atrasti ozoli ar 3 apļiem un 9 stariem (trejdeviņi) un tie ir saistīti ar citiem ozoliem pat tūkstošiem kilometru attālumā. Katrs ozols savam saimniekam ir labs padomdevējs, bet trejdeviņu ozoli ir Svēti lielai apkārtnei un viņu padomdevēju spēku neizmantošana ir liela cilvēku augstprātība un muļķība. Tātad, ja jau esam atšifrējuši kādu no zemes noslēpumiem un ja šajās vietās pievienosim pareizas melodijas, ar pareizu domu – vārdiem, tad varam sagaidīt īstenu Dabas brīnumu. Atgādinu citātus no “Lielvārdes jostu tulkojuma”, “Zintnieks”, No 19, 2001.g. (tulkojusi Rasma Rozīte pēc vācu mistiķes Dinas Rīsas zīmju atšifrējuma) … ”Jūsu zemē bija arī enerģijas vietas, kurās atradās stupas, obeliski, tempļi ar ko jūs varējāt pievilkt kosmiskos spēkus.”… ”Jums bija ārkārtīgi spēcīgs enerģiju režģis! Un tas arī šodien eksistē jūsu zemē.” Pētījumi no satelītiem rāda, ka Latvijas teritorijā kopumā ir spēcīgāka enerģiju struktūra (Dr. ģeol. R. Griškjāns) kā citās kaimiņvalstīs. Svarīgi ir prast jau šodien iemācīties piesaistīties lokālām enerģiju vietām, agrāk sauktas – Svētvietas un šajā procesā ir vajadzīgas dažādas idejas no mūzikas pazinējiem, koru programmu sastādītājiem, seno tradīciju kopējiem.

Svētkus svēta (svin) Svētvietās

Padomāsim par to burvestību, kas ir jau ieslēgta vārdos. Vispirms – kas ir BURVESTĪBA? Skaidrs – BURTI VĒSTĪ. Ko burti var vēstīt? Daudz ko tādu, ko tehnikas laikmeta steigā esam aizmirsuši no tiem laikiem, kad zīmes bija dziļi filozofiskas, tās nesa lielu enerģijas un informācijas apjomu. Zīmju vietā nākošie burti arī šodien bieži ir ar augstu enerģiju un šodien zinošie to var izmantot.

Vārds svētki ir saistīts ar priekšstatu svētvieta, ko mūsdienās saprotam kā kādu vietu, kurā ir augsta enerģētiska un informatīva vērtība. Piemēram, arī bibliotēku varam saukt par svētvietu, jo te ir ārkārtīgi daudz informācijas, kas atrodas grāmatās. Attiecīgi bibliotēku vizuālais noformējums (gaismas, krāsas), dzīvīgums (ziedi, liesma, smarža), muzikālais fons, arī kalpotāju apģērbs prasa zināmu izdomu un izpratni. Ir dažu rajonu bibliotēkās redzētas interesantas idejas, piemēram, mākslas darbu izstādes.

Svētvietas var būt plašas – vismaz vairāku desmitu metru diametrā un nelielas – personīgai izmantošanai. Personīgās Svētvietas tiek atrastas vienkārši – ir katram tādas vietiņas, kur gribas vienkārši pasēdēt, jo te (pie ābeles, bērza, rožu krūma – mīļvietiņa) labi izskatās, viegli domas raisās un labi paliek ap sirdi. Laukos parasti šeit iekārto sēdvietu, lapenīti pēc neskaidru avotu ideju “pamācībām”. Būtībā šīs “pamācības” kas un kā šeit labi izskatītos nāk no šeit esošā Padomnieka – mūsu neredzamā Sarga, Ziņneša. Atcerēsimies, ka informācijas nesēju, ziņnesi sengrieķu valodā sauca līdzīgi “angel” un tad sapratīsim, ka Sargeņģelis jau ir tā pati informācijas plūsma mūsdienu sapratnē. Daudziem pirms kāda notikuma saņemtā ziņa, informācija šķiet nesaprotama parādība, jo viņi nezina informācijas dabu – tai nav laika mēroga. Piemēram, bibliotēkā mēs mierīgi lasām faktus no tālās senatnes, tāpat mēs varam izlasīt par to, kas būs tālā nākotnē, ja to ir uzrakstījis talantīgs (informāciju spējīgs uzņemt un saprast) rakstītājs, piemēram, Žils Verns. Mūsdienās izglītotam cilvēkam vajadzētu saprast, ka saņemt informāciju no globālas krātuves, ko zinātnieki dēvē par Zemes Kopējo Informatīvo Lauku (ZKIL) nav nekas pārdabisks, jo šīs spējas dažādu apstākļu dēļ (galvenokārt – saistībā ar globālām pārmaiņām uz Zemes) “parādās” daudziem, sevišķi bērniem.

Lielākās Svētvietās rīkstnieki var konstatēt lielu enerģiju koncentrētu apļu veidā, kas pilnībā nomaskē parasto āderu kvadrātveida tīklojumu (Hartmana starojums). Pašā centrā enerģija ir visaugstākā un uz malējiem apļiem tā samazinās. Šīs enerģijas var atbilst varavīksnes krāsām un centrā būs Baltā Gaisma, pirmais gredzens ap to violets utt.. Šīs enerģijas, to krāsas atbilst cilvēka enerģiju centriem – čakrām un tātad, katrs cilvēks šajā vietā var atrast sev vispiemērotāko, visvajadzīgāko enerģiju un tur viņam būs vispatīkamāk atrasties.Enerģiju piramīda ir daudziem neredzama, bet to var saukt arī par Gaismas Templi… . Šeit jāatgādina “Zintniekā” publicētais mans raksts (2000.g., Nr 5-9) “Dievišķās A Priori zināšanas”, kurā ir parādīta shēma kā virs cilvēka galvas esošā 8. čakra izstaro mūsu domu jautājumus un tā esam sasaistītai ar citu Pasauli – Bezgalību, Bezrobežotību. Šo shēmu Informatīvās Sistēmas man “nodiktēja” ap 1993.-1994.g.. Raksturīgi, ka šogad (2002.g.) iznākušā amerikāņu pētnieka Drunvalo Melhisedeka grāmatā (krievu val.) “Drevņaja taina cvetka žizņi” ir parādītās senās Eģiptes priesteru zināšanas, kas nāk no daudz senākām civilizācijām. Šajā priekšstatu sistēmā arī cilvēkam ir 8 čakru Sistēma, līdzīgi muzikālai gammai, bet kopā ar starpčakrām (analoģija ar klavieru melniem taustiņiem) ir 13 čakru Sistēma – atbilstoša muzikālai gammai. 8. čakra ir saistībā ar “nākošo, citu Pasauli”, kurā mēs visi vēl nonāksim. Citviet rakstīts – tā ir saite ar dievišķo Pasauli… Tātad, Austrumu tautu priekšstati par 7 čakru Sistēmu ir Pasaules realitāti izkropļojuši, vismaz līdz laikam, kad rietumnieciskās – Ēģiptes zināšanas nāk atpakaļ uz Zemi (sk. Nostradama pareģojumu – “kāds no Hermesa vīriem virs Austrumu (domu) cariem nostāsies”). Zināms, ka Hermess bija grieķu valodā nodēvētais Tots – Lielās Piramīdas cēlājs Senajā Ēģiptē, arī Atlantīdas nosūtītais augstais priesteris – zināšanu nesējs.

Zinot vispārīgo analoģiju starp cilvēku un pārējo pasauli, varam prognozēt, ka Zemes enerģiju vietās strādā centrs – kā 8. cilvēka čakra, bet tam apkārt ir muzikālai gammai, krāsu gammai atbilstoši apļi, attiecīga būs gaidāma arī šo zonu ietekme.

No centrālā apļa uz malām var aiziet arī enerģiju plūsmas kā stari. Tie parasti aiziet uz nākošo Svētvietu šajā virzienā (1- 20 km tālu) un tādejādi Svētvietas ir it kā sasaistītas tīklā (Indras tīkla smalkākā daļa?). Dažādu cilvēka darbību rezultātā ne visas Svētvietas ir “atdzīvinātas”, to sasaistes nav atjaunotas un tāpēc SVĒTKU SVINĒŠANA SVĒTVIETĀS būs svarīgs posms seno svētumu apzināšanā un atjaunošanā.

Zemes spēka vietu Sistēmu mums vajadzētu atjaunot. Viens ceļš var būt ar seno paņēmienu – sauja smilšu no dzimtās vietas… . Piemēram, Dziesmu Svētku estrādē visi kori (arī klausītāji ir dalībnieki!) var piesaistīt sava apvidus enerģētiku atvedot uz Rīgu savu sauju smilšu, kas paņemta nepieskaroties metāla priekšmetiem no vietējās enerģētiskās vietas vai savas sētas mīļvietiņas. Tādejādi mūsu dzīves vietas saņems atpakaļ arī kopkora dziesmu izsaukto enerģiju. Ja Dziesmu svētku organizatori šo domu nesaprot, tas netraucē katram klusi atvest savu sauju smilšu un izkaisīt estrādes teritorijā, pimēram, pie pieminekļa Norai.

Daudzi nezina, ka augu pētījumos ir pierādīts, ka ziedēšanas laikā augam paaugstinās enerģija līdzīgi kā cilvēkiem, dzīvniekiem mīlas laikā un tāpēc ziedu Ziedojums Svētku laikā ir Mīlestības slavinājums un veltījums. Kas gan nav ievērojis, ka dāvinātie ziedi nenovēršami uzlabo garastāvokli (Gars nonāk citā enerģētiskā līmenī – mīlestības viļņu plūsmā) un tūlīt viss notiek savādāk. Tātad, Svētku Svinēšana Svētvietās ir veicama ar ziediem, dziesmām, bet šo Svētvietu sasaiste var palīdzēt dziesmu radītās un izstarotās Enerģijas izplatīšanai visā Latvijā.

Pētījumos ir pierādīts, ka enerģētisko vietu centrā Baltā enerģija it kā pulsē, izmainās un tāpēc šajā

vietā ir bīstami atrasties – vismaz galvassāpes vai sirdssāpes var iegūt. Tāpēc centrā vispareizāk ir

iekurt ugunskuru… Svētku Uguni ( arī – Svētā Uguns Svētvietā), ko vispareizāk veikt Svētvietas saimniekam (zintniekam vai īpašniekam).

Nešaubos, ka iepriekš apmeklējot Svētku vietu, attīstības idejas radīsies it kā pašas no sevis.

Šķiet, ka mūzikas pazinēji, tradīciju veidotāji varētu izveidot fonogrammas, piemēram, pavasarī

Dabas atmodai – 20 martā kā vienai precīzi noderīgai dziesmai vajadzētu būt “Saule, Pērkons ,

Daugava” (J.Rainis, M. Brauns) – saulrieta minūtē.

Domājot par Pavasara – Dabas atmodas svētku melodijām, der atcerēties “Lielvārdes jostu tulkojumā” teikto: …”jūs spējat grozīt likteni ar Gaismām un skaņām”…”Jūs esat mātes tauta. Tam jābūt jūsu dziesmās”… . ”Sfēru dziesmas, spēki, dziedāšanas spējas un zināšanas, viss ir jūsu tautā”. (iesaku tulkojumu pilnībā: N 19, “Zintnieks”, 2001.g.)

Gribētos teikt, ka dziesmu fantastiski lielās spējas pārveidot Pasauli, ietekmēt attīstības procesus mēs vēl mērķtiecīgi un pilnībā neizmantojam.

8. janvārī, 20.decembrī 2002.gadā Andris Ansis Špats, Dr.sc.ing., Bīriņos, tālr. 26128457

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.